گروه کوهنوردی http://2ching.mihanblog.com 2020-02-21T03:14:01+01:00 text/html 2015-05-25T16:37:30+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب صعوذ به بینالود از مسیر کال صابونی بار http://2ching.mihanblog.com/post/22 &nbsp;<font size="3">ذر تاریخ 94/2/31تعداد 5نفر از اعضای گروه کوهنوردی ستیغ بینالود به همراهی یک میهمان به نام آقای سعید خادم زاده موفق شدند پس از یک را هپیمایی طولانی ویک شب خوابیدن در یکی از محله های عشایر ی که البته هنوز عشایر مهربان نبودند در تاریخ 94/3/1ساعت 2/5بعد از ظهر موفق به فتح قله ی بینالود شدند وپس از فتخ قله شب در جانپناه مدر س استراحت وروز بعد 94/3/2ساعت 8صبح ازمسیر در قله ی اول که در های بسیار زیبا البته به کمی دست به سنگ شدن به دلیل وجود آبشار های متعدد که در تصاویر مشا هده خواهید کرد اه عش آباد وپس از به مقصد نیشابور همگی در سلا مت کامل بازگشتند.<br>برا ی صعود به بینالود از این مسیر باید ابتداد از خیابان شهید فهمیده با پراید یا پیکان های شهر بار به شهر بار بروید از بار تا آبشار بار حدودا 2ساعت پیاده روی در بین باغ ها ودر کنار رود خانه به راهتان ادامه دهید . (البته وسیله نقلیه تا آبشار از طریق راه خاکی امکات پذیر است .که پیاده روی آن خالی از لطف نیست واگر زمان داشته باشید بسیار لذت بخش است) پس از رسیدن به آبشار وصرف صبحانه با چای آتشی در مسیر رودخانه که کاملا مشخص است ادامه مسیر می دهید،پاز تغریبا 1ساعت پیاده روی در مسیر رودخانه به یک آبشار بلند که ابته این آبشار در اثر آب تخریب شده می رسید که تغریبا بنبست به نظر می رسد حدودا 200متر مانده به این صخره عظیم یک علفزار در سمت چب نظر شما را جلب می کند از این علفز شما می توانید به راه ادامه دهید به سمت بالا وبا متمایل به سمت راست با عبور از چند صخره ی سنگی تا حدودی مشکل ودست به سنگ شدن پس از یک ساعت یا یک ونیم ساعت به یک مسیر نسبتا با شیب وسر بالایی ملا یمی می رسید واز اینجا به بعد مسر کا ملا مشخص است وبه فا صله ی یک ساعت در مسیر پا کوب به&nbsp; به اولین محله می رسید از اینجا به بعد هر 20 دقیقه یا 30 دقیقه به محله های عشایر بر خورد می کنید که می تواند راهنما ی خوبی باشد البته در صورتی که در ماه های خرداد تا اواخر تیر ویا مرداد باشد از اولین محله راه ماشین روی که وسایلی مثل نیسان ومزدا که خود می تواند راهنمای خوبی باشدتا چشمه سیا ادامه دارد . در مسر تا بینالود به چند چشمه به نام های چشمه سفیدوبا فا صله ی یک ساعت راهپیمایی به چشمه سیاه که در کناره وبا فاصله 50متری این چشمه یه خانه سنگی زیبا توسط عشایر با زحمت زیاد ساخته شده است از این نقطه با چند متر جلو تر رفتن در سمت شرق جانپناه فرزی کاملا قابل مشاهده است&nbsp; پس از عبور از چشمه سیاه به سمت چپ در مسیری مشخص ادامه مسیر داده واز یک مسیر نسبتا با سربالایی زیاد در حدود30دقیقه به راه ادامه می دهیم تابه یک جاده ماشین رو می رسید. در مسیر همین راه ادامه مسیر داده تا به یک محله با یک خانه گلی و سنگی با سقف چوبی بر خورد می کنید در این محله علاوه یک چشمه گوارا&nbsp; عشایر با کندن خدودا 2/60مترچاه&nbsp; وبا گذاشتن لوله های سیمانی که به زحمت زیاد به ین نقطه حمل کرده اند&nbsp; از آب آن استفاده می کنند این چشمه به چشمه امبول در بین عشای معرف است با گذشتن از کنار این چشمه و چاه آب متمایل به سمت&nbsp; چپ در مسیری پاکوب که مشخص است ادامه می دهید که پس از 1ساعت به جانپناه مدرس می رسید در اینجا شما می توانید قبل از رسیدن به جانپناه از کنار سوزنی اول پس از 2 الی 2/5ساعت با گذ شتن از کنار سوزنی ها به قله ی بینالو صعود کنید وپس از صعود قله&nbsp; می توانید به جانپناه مدرس ویا از طریق شن اسکی مقابل قله به جانپناه دوشهید که مسیر برگشت به نیشابو ر راحت است را انتخاب کنید ویا به جان پناه مد رس واگر زمان داشته باشید متوانی به جانپناه فرزی که مسیر برگشت به مشهد مقدس است را انتخاب کنید. موفق باشید همنوردان عزیز.<br><br>&nbsp;آقایان : حاج حسین قدیریان، علیرضا امینی، رضا عدالتجو ،محمد وحیدی، سعید خادم زاده ، یعقوب بقیعی<br>آبشار<br></font><br><font size="3"><a href="http://uupload.ir/files/ymdk_img_1192.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ymdk_img_1192.jpg" alt="ymdk_img_1192.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="362" width="481"></a> &nbsp; <br><br>مسیر رودخانه به سمت کال صابونی<br><br></font><a href="http://uupload.ir/files/ophw_img_1207.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ophw_img_1207.jpg" alt="ophw_img_1207.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="362" width="481"></a> <br><br><a href="http://uupload.ir/files/wrx_img_1224.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/wrx_img_1224.jpg" alt="wrx_img_1224.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="365" width="477"></a> <br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/vj5s_img_1235.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/vj5s_img_1235.jpg" alt="vj5s_img_1235.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="358" width="476"></a> <br><br>&nbsp;<br><br>صخره ای عظیم که مانع ادامه مسیر می شود 200متر قبل از این صخره سمت چپ ادامه مسیر به سمت بالا ادامه می دهیم<br><br> <a href="http://uupload.ir/files/s1dj_img_1234.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/s1dj_img_1234.jpg" alt="s1dj_img_1234.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="632" width="476"></a><br><br><a href="http://uupload.ir/files/sico_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B2%DB%B5%DB%B1.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/sico_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B5%DB%B5%DB%B2%DB%B5%DB%B1.jpg" alt="sico_۲۰۱۵۰۵۲۱_۱۵۵۲۵۱.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="839" width="485"></a> <br><br>بالای علفزار<br><br> <a href="http://uupload.ir/files/vgfv_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B5%DB%B3%DB%B6.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/vgfv_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B5%DB%B3%DB%B6.jpg" alt="vgfv_۲۰۱۵۰۵۲۱_۱۸۳۵۳۶.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="831" width="484"></a><br><br>مسیر پا کوب پس از علفزار<br><br><a href="http://uupload.ir/files/pfp_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B5%DB%B2%DB%B8.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/pfp_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B8%DB%B3%DB%B5%DB%B2%DB%B8.jpg" alt="pfp_۲۰۱۵۰۵۲۱_۱۸۳۵۲۸.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="837" width="488"></a> <br><br>&nbsp;اولین محله <br>&nbsp;<br><br><a href="http://uupload.ir/files/zhcx_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/zhcx_%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B5%DB%B0%DB%B5%DB%B2%DB%B1_%DB%B1%DB%B9%DB%B0%DB%B8%DB%B1%DB%B3.jpg" alt="zhcx_۲۰۱۵۰۵۲۱_۱۹۰۸۱۳.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="324" width="554"></a> <br><br><br>جاده مشخص در ادامه ی مسیر<br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/8r7a_img_1243.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/8r7a_img_1243.jpg" alt="8r7a_img_1243.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="382" width="508"></a><br><br><br>عشایر چشمه سفید<br><a href="http://uupload.ir/files/bus_img_1275.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/bus_img_1275.jpg" alt="bus_img_1275.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="366" width="485"></a> <br><br><br>چشمه سیاه وخانه ساخته شده<br><br><a href="http://uupload.ir/files/6q4u_img_1277.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/6q4u_img_1277.jpg" alt="6q4u_img_1277.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="383" width="488"></a> <br><br><br><br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/96to_img_1282.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/96to_img_1282.jpg" alt="96to_img_1282.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="374" width="492"></a> <br><br>&nbsp;مسیر پس از چشمه سیا<br><br><br>&nbsp;<a href="http://uupload.ir/files/ykhi_img_1288.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ykhi_img_1288.jpg" alt="ykhi_img_1288.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="370" width="491"></a> <br><br>&nbsp;<br>چشمه امبول<br><br><a href="http://uupload.ir/files/erz1_img_1293.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/erz1_img_1293.jpg" alt="erz1_img_1293.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="371" width="494"></a> <br><br>سوزنی های بینالود<br><br><a href="http://uupload.ir/files/wujz_img_1302.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/wujz_img_1302.jpg" alt="wujz_img_1302.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="378" width="502"></a> <br><br>&nbsp;جانپناه مدرس<br><a href="http://uupload.ir/files/ofs1_img_1308.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ofs1_img_1308.jpg" alt="ofs1_img_1308.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="384" width="508"></a> <br><br><br>چند تصویر ازمسیر در قلعه ی دوم<br><br><br>&nbsp;<br><a href="http://uupload.ir/files/5jm_img_1323.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/5jm_img_1323.jpg" alt="5jm_img_1323.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="391" width="517"></a> <br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/anii_img_1324.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/anii_img_1324.jpg" alt="anii_img_1324.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="390" width="519"></a> <br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/ws04_img_1333.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ws04_img_1333.jpg" alt="ws04_img_1333.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="394" width="523"></a> <br><br><br>آبشارهای مسیر درقلعه ی دوم<br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/3o7f_img_1363.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/3o7f_img_1363.jpg" alt="3o7f_img_1363.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="397" width="525"></a> <br><br><br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/6o5m_img_1349.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/6o5m_img_1349.jpg" alt="6o5m_img_1349.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="406" width="536"></a> <br><br><br><br><br>گل ریواس<br><a href="http://uupload.ir/files/vyr4_img_1320.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/vyr4_img_1320.jpg" alt="vyr4_img_1320.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="407" width="541"></a> <br><br><br><br><br><br> text/html 2015-05-19T15:13:58+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب تصاویری از حیدر ی نیشابور ارذی بهشت 94 http://2ching.mihanblog.com/post/21 <br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">صعود به منطقه ی&nbsp; حیدری در تاریخ 94/2/10 روزپنج شنبه 17نفر از همنوردان گروه ستیغ بینالود در ساعت 6صبح از تیشابور به منطقه ی حیدری حر کت کردیم ودر ساعت 8/30 شب پایان که همگی دوستان در صحت سلا متی باز گشتند. شرکت کنندگان در این کوه پیمایی : آقایان:1-&nbsp; مجید اشتهادی ، 2-حمید صالحی (سر کوهیار)،3- عباس قدیریان 4-حسن رضایی،5- مجید آذر،6-سید علی حسینی،7- مسعودسلطانی،8- فرهاد راد،9- محمد چنارانی،10- اسما عیل نجفی،<br>11- محمد وحیدی،12- محمد بابایی،13- محمد فتحی؛14- علیرضا تمری، 15- آقای محبی گل ،16- مجید آقای گل 17- یعقوب بقیعی <br></font><br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/kwl6_img_0970.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/kwl6_img_0970.jpg" alt="kwl6_img_0970.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="329" width="431"></a><br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/27bv_img_0978.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/27bv_img_0978.jpg" alt="27bv_img_0978.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="333" width="436"></a><br><br><br><br><a href="http://uupload.ir/files/qt6i_img_1005.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/qt6i_img_1005.jpg" alt="qt6i_img_1005.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="330" width="437"></a> <br><br><font size="3">آبشار بسیار زیبای حیدری</font><br><br><a href="http://uupload.ir/files/ngdv_img_1009.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/ngdv_img_1009.jpg" alt="ngdv_img_1009.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="340" width="439"></a> <br><br><br>&nbsp;<a href="http://uupload.ir/files/89ow_img_1050.jpg"><img src="http://uupload.ir/files/89ow_img_1050.jpg" alt="89ow_img_1050.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="329" width="434"></a> <br><br><br><br> text/html 2015-04-24T15:47:08+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب چندعکس زیبای زمستانی از صعود زمستانی 93به ملکو http://2ching.mihanblog.com/post/20 <br><br>آبشاری یخ بسته در ملکو<br><br><img src="http://8pic.ir/images/j1igsea9xzx9g1p7csts.jpg" alt="IMG_0772.JPG" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" height="434" width="570"><br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/tbr00zrrd9zl65r4nf1d.jpg" alt="IMG_0749.JPG" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" height="429" width="563"><br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/gt6pp9eyqzfvm9ax0757.jpg" alt="IMG_0648.JPG" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" height="432" width="569"><br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/gqooiax5zwudblh019ld.jpg" alt="IMG_0676.JPG" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" height="442" width="584"><br><br> text/html 2015-04-24T14:53:12+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب چندعکس زیبای زمستانی از صعود زمستانی 93به ملکو http://2ching.mihanblog.com/post/19 <img src="http://8pic.ir/images/ojo9xkmzogpo0knzwm5d.jpg" alt="IMG_0636.JPG" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" height="392" width="510"><br><br><br><img src="http://8pic.ir/images/2x7haauheuy51cnuy6oz.jpg" alt="IMG_0654.JPG" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" height="388" width="503"><br><br><br><br><br><img src="http://uupload.ir/files/c66s_img_0691.jpg" alt="c66s_img_0691.jpg" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px; max-width: 940px;" height="379" width="499"><br><br><img src="http://8pic.ir/images/q3j7i6dh8awmhpsf7gsk.jpg" alt="IMG_0737.JPG" style="border: 1px dashed rgb(0, 0, 0); padding: 2px;" height="378" width="498"><br><br><br> text/html 2014-07-31T19:26:08+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب عکس صعود به علم کوه http://2ching.mihanblog.com/post/17 text/html 2014-07-31T18:39:37+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب صعود موفقیت آمیز کروه کوه نوردی بینالود به قله ی 4850متری علم کوه http://2ching.mihanblog.com/post/16 گروه کوه نوردی بینالود در تاریخ 29/4/93با تعداد14نفر از از همنوردان خود در یک صعود سه روزه در تاریخ 31/4/94روز سه شنبه موفق به صعود قله 4850متری علم کوه دومین قله ی بلند ایران شدند وهمه گی صحیح سالم به در تاریخ 2/5/93 به نیشابور باز گشتند . به امید صعودی دیگر....<br><br>گزارش صعود .<br><br>صعود به قله ی علم کوه از طریق مرزنآباد به کلاردشت وآبادی بسیار زیبای رودبارک وازاین مکان امتداد مسیر تا ونداربن و از طریق تنگه گلوتا حصار چال زدن چادر در حصار چال به قول یکی از همنودان بسیار زیبا وقشنگ است .استراحت شبانه در این مکان وصبخ روز بعد خدودا ساعت 6صبح حرکت به سوی قله وپس از 4ساعت پیاده روی استادن بر قله با شکوه علم کوه وگرفتن چند عکس یادگاری وبرگشتن ....... <br> text/html 2014-02-16T06:04:40+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب سخن بزرگان در کوه نوردی http://2ching.mihanblog.com/post/15 <font size="3">کوه نوردی هم جرعت می خواهد ، هم جسارت ، هم قدرت ، اما بین این ها با حماقت زیاد فاصله نیست ( سخن بزگان کوه نورد)</font> text/html 2014-02-16T05:35:10+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب ایمنی در کوهستان http://2ching.mihanblog.com/post/14 <font size="2">1<font size="5">. کوله پشتی٬ خانه کوچک کوهنورداست.</font><font size="5"><br></font><font size="5">2. قدمهای خودرا نسبت به شیبها تنظیم کنید.</font><font size="5"><br></font><font size="5">3. کوهنوردی ورزش جمعی است از تک روی پرهیزکنید.</font><font size="5"><br></font><font size="5">4. تنها به کوه نروید .</font><font size="5"><br></font><font size="5">5. درکوه هیچگاه ندوید .</font><font size="5"><br></font><font size="5">6. نظم طبیعت را بهم نزنید .</font><font size="5"><br></font><font size="5">7. گیاهان را به آتش نکشید.</font><font size="5"><br></font><font size="5">8. به حیوانات آسیب نرسانید.</font><font size="5"><br></font><font size="5">9. آب چشمه ها را آلوده نکنید .</font><font size="5"><br></font><font size="5">10. هیچگاه کناره چادر آتش درست نکنید ( جهت باد رادرنظر داشته باشید )</font><font size="5"><br></font><font size="5">11. همیشه مقداری آب و مقداری مواد قندی ونمکی همراه داشته باشید .</font><font size="5"><br></font><font size="5">12. انرژی خود را تقسیم کنید ( یعنی وقتی از کوه برمی گردید احساس خستگی وکوفتگی نکنید )</font><font size="5"><br></font><font size="5">13. به ستون یک حرکت کنید (در کوهپیمایی همه به ستون یک و پشت سرهم به فاصله یک متر )</font><font size="5"><br></font><font size="5">14. در صعود هیچگاه از مسیرهای شنی و بی راهه ها وریزش سنگها استفاده نکنید.</font><font size="5"><br></font><font size="5">15. درفرود ازشیبها ٬ ازشن اسکیها وتخته سنگهای کم شیب تا شیب ۶۰ درجه استفاده میشود.</font><font size="5"><br></font><font size="5">16. در کوهنوردی اولین اشتباه آخرین اشتباه است ( یعنی دیگر وجود ندارید که اشتباه بعدی رخ دهد) پس مواظب سلامت خودتان باشید</font><font size="5"><br></font><font size="5">17. هریک ساعت راهپیمایی پنج دقیقه استراحت کنید ( کمی نرمش - کمی تغذیه - کمی آب )</font><font size="5"><br></font><font size="5">18. هرگاه درصعود به نفس نفس افتادید وحتی دهانتان خشك شده و دچار خستگی زودرس شدید ، بدانید ممکن است علت یکی از موارد زیر باشد ؛</font></font><font size="5"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><br>• تند می روید .<br>• با دهان نفس می کشید .<br>• کوله پشتی سنگین دارید ومنظم نیست .<br>• با کارهای اضافی یا بیهوده انرژی زیادی را ازدست داده اید .<br>• فاصله پاهای شما زیاد است .<br>• درشیبها مستقیم حرکت می کنید .<br>• آنقدر لباس پوشیده اید که بدن نمی تواند تنفس کند.</span><br>19. خطرات کوه { طوفان - بوران - صاعقه - بهمن - - چاله برفی - نداشتن امکانات - اطلاع نداشتن ازموقعیت کوه - سرد شدن زودرس بدن - کوه گرفتگی - ورعایت نکردن اصول ایمنی درکوه<br>20. درهوای سرد استراحت نشستن خیلی کم داریم بیشترین استراحتها ایستاده و زمان ٬ یک الی دو دقیقه ایی است .<br>21. نزدیک به قله ها هیچگاه شتاب نکنید ٬ وهمیشه جمعی به قله برسید که بدانید درجمع کوهنوردی بین افراد ٬ برتری وجود ندارد . <br><br>22. درصعودها { سرپرست گروه - مسئول فنی - مسئول تدارکات - مسئول تبلیغات - مسئول بهداشت ودرمان } الزامی است.<br><br>23. داشتن یک پلاستیک جهت جمع آوری آشغالهای خود تازمان برگشتن به شهر الزامی است (اگراین فرهنگ کوهنوردی همه جا رعایت شود مطمئن باشید هیچگاه کنارچشمه ها - کنارآبشارها - کنار پناهگاه ها ومسیرها وقله ها ٬ زباله ای مشاهده نخواهیدکرد )</font><span style="font-size: x-small;"> </span> text/html 2014-01-04T14:14:56+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب صعود به قله ی تفتان http://2ching.mihanblog.com/post/13 <font face="arial,helvetica,sans-serif" size="4">قله ی تفتان :<br>در تاریخ 9/10/92گروه کوه نوردی ستیغ بینالود در یک صعود 3روزه در روز چهار شنبه 11/10/92در یک گروه 14نفره موفق به صعود قله ی تفتان شدندن و همه گی با سلامت کامل در رو جمعه ساعت 8بعد از ظهر به نیشابور با ز گشتند. اعضا ی صعود کننده عبارتند ازآقایان : عباس قدیریان،محمد فتحی،حمید صالحی تبار،رضا عدالت جو ،فرهاد راد، اسما عیل نجفی،حسین زمردیان، علی حقیقت، حسن رضایی،علیرضا امینی،حسن شمس آبادی،موسی شمس آبادی، مجید اشتهادی یعقوب بقیعی. </font><br> text/html 2013-12-15T15:53:04+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب پیشگیری از زانو درد در کوهنوردی http://2ching.mihanblog.com/post/12 <h2 class="hl"><a href="http://www.donashop.blogfa.com/post-1122.aspx">پیشگیری از زانو درد در کوهنوردی</a></h2> <div class="cnt"> <font size="2"><br></font><p><font size="2">انجمن پزشکی کوهستان ایران: زانو درد از مشکلات شایع در ورزش کوهنوردی است. بسیاری از کوهنوردان گاهی مجبور به کنار گذاشتن ورزش کوهنوردی بخاطر درد شدید ناشی از زانو درد می شوند. در اینجا راه کارهایی برای پیشگیری( که همیشه بهتر از درمان است ) برای شما عزیزان می آوریم تا با رعایت اصول اوبیه کوهنوردی بتوانید یک عمر از این ورزش لذت ببرید:</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="3"><strong>در هنگام فرود (مـهـم):</strong></font></p><font size="2">۱- فرود با کمک گرفتن از تمام عضلات بدن (بالاتنه و پاها)</font><p><font size="2">۲- حرکت به طرف پایین به شکل زیگزاک</font></p><font size="2">۳- خم بودن نسبی زانو در هنگام فرود (نسبت به موقعیت شیب)</font><p><font size="2">۴- پرهیز از پریدن در هنگام فرود</font></p><font size="2">۵- استفاده از چوب‌دست ـ باطوم (جفت یا تک)</font><p><font size="2">۶- استفاده از کفش مناسب</font></p><font size="2">۷- قرار دادن پاها به شکل صحیح و مناسب با بستر کوه</font><p><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><font size="2">۸- سرعت کم در هنگام فرود</font></span></p><font size="2">۹- مراقبت و پرهیز از ضربه خوردن مستقیم به زانو و پیچش آن در هنگام کوهنوردی</font><p><font size="2">۱۰- حمل کوله استاندارد با وزن مناسب</font></p><font size="2">۱۱- انجام دادن مداوم ورزش کوهنوردی و تمرینات میان هفته (غیرمنقطع)</font><p><font size="2">۱۲- استفاده نکردن از زانوبند (به جز در موارد خاص پزشکی)</font></p><font size="2">۱۳- تقویت عضلات چهارسر ران و دوقلوی ساق پا با تمرینات ویژه</font><p><font size="2">۱۴- داشتن وزن مناسب در ورزش کوهنوردی</font></p><p><font size="2"><br></font></p><p><font size="3"><strong>در هنگام صعود:</strong></font></p><font size="2">۱- انجام ندادن حرکت زانو بلند در هنگام صعود، به ویژه در مناطق سنگی</font><p><font size="2">۲- استفاده از چوب‌دست ـ باطوم (جفت)</font></p><font size="2">۳- گام‌برداری صحیح با کمک گرفتن از عضلات بالاتنه</font><p><font size="2">با تشکر از وبلاگ کوهنورد - گردآوری: دکتر حمید مساعدیان</font></p><p><font size="2"><br></font></p> </div> text/html 2013-11-04T05:58:40+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب قله های بالای 8000متر جهان اورست رفیع ترین قله ی جهان - قله های معروف هفت قاره دنیا http://2ching.mihanblog.com/post/11 <br><font color="#FF0000"></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"></font><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>((جدول اطلاعات قلل))</b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"> </font><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><b>&nbsp;</b></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><div> <table dir="rtl" border="1" cellpadding="0" cellspacing="0"> <tbody> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>ردیف</b></font></p></td> <td valign="top" width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>نام قله</b></font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>موقعیت</b></font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>ارتفاع(متر)</b></font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>اولین صعود کنندگان</b></font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><b>تاریخ اولین صعود</b></font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">1</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اورست*</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نپال/تبت</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8850</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ادموند هیلاری از" انگلیس" وتنزینگ نورگی از" نپال"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">29 می 1953</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">2</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کیتو</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پاکستان/چین</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8611</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لاسدلی و کامپگنونی از "ایتالیا"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">31 جولای 1954</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">3</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کنچنجونگا</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نپال/هند</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8586</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">باند، براون، هاردی و استراتر از "انگلیس"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">25 می 1955</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">4</font></p></td> <td valign="top" width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لوتسه</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نپال/تبت</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8516</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">لاشسینگر و ریس از "سوئیس"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">18 می 1956</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">5</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ماکالو</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;نپال/تبت</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8462</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">کاوزی، تری، فرانکو، مگنون-جیالتسن، باویر، کوپه، لروکس و ویالت از "فرانسه"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">15 می 1955</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">6</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">چو اُیو</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;نپال/تبت</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8201</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تیچی و ژاکلر از "اتریش" و پاسانگ&nbsp; داوالاما از "نپال"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">19 اکتبر 1954</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">7</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">دائولاگیری</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نپال</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8167</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شلبرت، فورر، دیمبرگر و دینر از "سوئیس" و نایما دورجی&nbsp; و ناوانگ دورجی از "نپال"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">13 می 1960</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ماناسلو</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نپال</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8163</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">ایمامیشی، کیتو و هیجیتا از "ژاپن" و نوربو از "نپال"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">9 می 1956</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">9</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نانگاپاربات</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پاکستان</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8126</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">هرمن باهل از "اتریش"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">3 جولای 1953</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">10</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">آناپورنا</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">نپال</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8091</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">هرزاگ و لاچنال از "فرانسه"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">3 ژوئن 1950</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">11</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گاشربروم یک</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پاکستان/چین</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8080</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شووینگ و کافمن</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">4 جولای 1958</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">12</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">برودپیک</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پاکستان/چین</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8047</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">اشماک، وینتراستلر، دیمبرگر و باهل از "اتریش"</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">9 ژوئن 1957</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">13</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">گاشربروم دو</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">پاکستان/چین</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8035</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">موراوک، لارچ و ویلنپارت از اتریش</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">7 جولای 1956</font></p></td></tr> <tr> <td width="52"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">14</font></p></td> <td width="76"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">شیشا پانگما</font></p></td> <td width="86"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">تبت</font></p></td> <td width="83"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">8013</font></p></td> <td width="356"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">سو چینگ و یک تیم 9 نفره ی چینی</font></p></td> <td width="116"> <p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">2 می 1964</font></p></td></tr></tbody></table></div><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">* <b>در سال 1995 ارتفاع قله ی اورست&nbsp;8848 متر منظور&nbsp;شده بود و در نوامبر 1999 تجدید نظر گردید و 8850 متر اعلام شد.</b></font> </p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"><font color="#FF0000">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</font></font><font size="2">&nbsp;<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"> اورست&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;۸۸۸۲ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;هیمالیا </font></font></p><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گودوین اوستین&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۶۱۴ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كاراكوروم</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كانشن جونگا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۵۷۹ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماكالو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۴۷۰ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; استالین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۳۷۷ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پامیر</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شئو یو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۱۸۹ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; دائو لاگیری&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۱۶۷ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; نانگاپاربات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۱۱۴ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آناپورنا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۰۷۸ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كاشربروم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۰۶۸ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كاراكوروم</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برودپیگ&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۰۴۷ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كاراكوروم</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; گوزن تان&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۸۰۱۸ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاندادوی&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۸۲۰ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ماشربوروم&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۸۲۰ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كاراكوروم</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كامت&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۷۵۶ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تیریش میر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۷۴۸ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هندوكش</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برود پیك&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۶۵۰ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كاراكوروم</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیك استالین&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۴۹۵ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آلتائی</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; مینی آكونگا&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۴۶۸ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تبت</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; موستاق آنا&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۴۴۳ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پامیر</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; جانسون بیك&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۴۱۹ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كابرو&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۳۱۵ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شومول هاری&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۲۹۴ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; برج موستاق&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۲۳۷ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; كاراكوروم</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; لنین&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۱۳۰ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تاجكستان</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; پیك لنین كوفمان به ارتفاع&nbsp;&nbsp; ۷۱۰۲ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آلتائی</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; تریسول&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۰۹۰ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; شیلا&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۷۰۲۶ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; هیمالیا</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; آرارات&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۵۱۹۵ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ایران .تركیه</font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">·&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; فوجی یاما&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; به ارتفاع&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ۳۶۷۱ متر&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; محل صعود&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ژاپن&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></p><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2"> </font><p dir="rtl"><font color="#FF0000" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="2">&nbsp;</font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><font size="2">منبع:وبلاگ ورجین </font><a href="http://www.varjin.blogfa.com"><font size="2">www.varjin.blogfa</font>.</a></font><br></p><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#ff0000">اورست</font> </span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="right"><span style="FONT-SIZE: 9pt">قله اورست رفیع ترین کوه کره زمین با ارتفاع 8848 متر از سطح دریا در مرز مشترک کشورهای نپال و چین قرار گرفته است . </span></p> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <div align="center"> <table id="table1" border="2" cellpadding="2" cellspacing="0" width="93%"> <tbody> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="66%"> <p style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align="right"><font size="2">ساگارتاما ( نپال ) -چومولونگما ( چین)</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#3399ff" width="31%"><font size="2">سایر نام ها</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#003399" width="66%"> <p align="right"><font color="#ffffff" size="2">8.848</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#003399" width="31%"><font color="#ffffff" size="2">ارتفاع ( متر )</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="66%"> <p align="right"><font size="2">رشته کوه هیمالیا - نپال چین ( تبت )</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#3399ff" width="31%"><font size="2">موقعیت</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#003399" width="66%"> <p align="right"><font color="#ffffff" size="2">27' 59' N</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#003399" width="31%"><font color="#ffffff" size="2">عرض جغرافیایی</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="66%"> <p align="right"><font size="2">86' 56' E</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#3399ff" width="31%"><font size="2">طول جغرافیایی</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#003399" width="66%"> <p align="right"><font color="#ffffff" size="2">فروردین اردی بهشت ( فصل قبل از بادهای موسمی )</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#003399" width="31%"><font color="#ffffff" size="2">مناسب ترین ماه صعود</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="66%"> <p align="right"><font size="2">1953</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#3399ff" width="31%"><font size="2">سال اولین صعود</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#003399" width="66%"> <p align="right"><font color="#ffffff" size="2">ادموند هیلاری - تنسینگ نورگی</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#003399" width="31%"><font color="#ffffff" size="2">اولین صعود کننده گان</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="66%"> <p align="right"><font size="2">1997</font></p></td> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="31%"> <p align="center"><font size="2">سال اولین صعود ایرانیان</font></p></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#003399" width="66%"> <p align="right"><font color="#ffffff" size="2">زنده یاد محمد اوراز - حمید اولنج - حسن نجاریان - جلال چشمه قصابانی</font></p></td> <td dir="rtl" align="center" bgcolor="#003399" width="31%"><font color="#ffffff" size="2">اولین صعود کننده گان ایرانی</font></td></tr> <tr> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="66%"> <p align="right"><font size="2">کاتماندو - نپال</font></p></td> <td dir="rtl" bgcolor="#3399ff" width="31%"> <p align="center"><font size="2">نزدیک ترین فرودگاه</font></p></td></tr></tbody></table></div> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="right">&nbsp;</p> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="FONT-SIZE: 9pt">در سال 1999 موسسه نشنال جئوگرافی با قرار دادن یک دستگاه <span lang="en-us">GPS</span> ( موقعیت یاب جهانی ) ارتفاع جدید قله را 8850 اعلام نمود . ولی در سال جاری و در پی گزارشات ذوب شدن یخچال های هیمالایا و کم شدن ارتفاع قله اورست دانشمندان چینی قصد اندازه گیری مجدد ارتفاع آن را دارند. در بیشتر منابع ارتفاع قله 8848 متر ذکر شده است .</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="FONT-SIZE: 9pt">مسیر انتخابی تیم جبهه جنوبی ( نپال ) می باشد. </span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="FONT-SIZE: 9pt">قله اورست برای نخستین بار در سال 1953 از همین مسیر و&nbsp; توسط سر ادموند هیلاری و شرپا تنسینگ نورگی از اعضای تیم انگلیسی به سرپرستی سر جان هانت صعود شد.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="FONT-SIZE: 9pt">مسیر جبهه جنوبی امروزه به عنوان پر طرفدارترین مسیر برای دست یابی به تارک اورست در آمده است . کمپ های پیش بینی شده در این مسیر 4 کمپ است که آخرین کمپ برای حمله نهایی در ارتفاع 7900 متری برقرار می شود</span><span style="FONT-SIZE: 9pt">.اکثر کوهنوردان از این نقطه به بعد برای صعود قله از ماسک و اکسیژن مصنوعی بهره می گیرند.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="FONT-SIZE: 9pt">تیم اعزامی فدراسیون کوهنوردی به سرپرستی صادق آقاجانی&nbsp; در پی صعود های موفق قلل کمونیزم - خان تانگری - گاشر بروم </span><span style="FONT-SIZE: 9pt"><span lang="en-us">II </span>&nbsp;در سال های قبل در سال&nbsp; 1377 و از همین مسیر موفق شد&nbsp; چهار کوهنورد را به قله اورست برساند. و نام کشور ایران را در فهرست کشورهای صعود کننده به اورست ثبت نماید.</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font color="#0000cc" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"><span style="FONT-SIZE: 9pt">اعضای تیم فاتح اورست در سال 1377</span></font></p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><ul dir="rtl"><li> <p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;&nbsp; <span style="FONT-SIZE: 9pt"><font color="#003300">زنده یاد محمد اوراز- زنده یاد داود خادم- </font>&nbsp;اقبال افلاکی - حمید اولنج - حسن نجاریان- جلال چشمه قصابانی- رضا زارعی&nbsp;- عباس علینژاد-&nbsp; بهمن رستمی&nbsp;- فریدون بیاتانی- محمود مقدم- رسول نقوی -ابوالفضل سقائی- احمد قانعی -همایون بختیاری- محمد جدائیان.</span></font> </p></li></ul><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font><p style="LINE-HEIGHT: 150%; MARGIN: 0px 5px" dir="rtl" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3">&nbsp;</font></p> <p align="center"><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">&nbsp; قله های معروف&nbsp;هفت قاره دنیا&nbsp; seven summit&nbsp;</font></p> <p><font color="#996633" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5">۱.Everst - &nbsp;اورست ۸۸۴۸ متر - نپال/آسیا</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://eissa71.persiangig.com/mount-everest.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#996633" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">۲.Aconcagua - آکونکاگوا ۶۹۶۲ متر&nbsp;- &nbsp;آرژانتین/آمریکای جنوبی</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://eissa71.persiangig.com/aconcagua_mountain.jpg" align="bottom" border="0" height="358" hspace="0" width="552"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#996633" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5">۳. Denali - دنالی -&nbsp; ۶۱۹۵ متر آلاسکا/آمریکای شمالی</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://eissa71.persiangig.com/Denali.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#996633" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5">۴. Kilimanjaro - کلیمانجارو ۵۹۶۳ متر - تانزانیا/آفریقا</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="WIDTH: 403px; HEIGHT: 308px" alt="" src="http://eissa71.persiangig.com/kili.jpg" align="bottom" border="0" height="1230" hspace="0" width="1458"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#996633" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="5">۵. Elbrus - البروس ۵۶۳۳ متر - روسیه/اروپا</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img alt="" src="http://eissa71.persiangig.com/elbrus2.jpg" align="bottom" border="0" hspace="0"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#996633" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">۶. Vinson - وینسون ۴۸۹۷ متر - رشته کوه السورث/قطب جنوب</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="WIDTH: 513px; HEIGHT: 397px" alt="" src="http://eissa71.persiangig.com/Vinson-01.jpg" align="bottom" border="0" height="397" hspace="0" width="468"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#996633" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="4">۷. Carstensz Pyramid - کارستنز پیرامید ۴۸۸۴ متر - اندونزی/اقیانوسیه</font></p> <p>&nbsp;</p> <p><img style="WIDTH: 515px; HEIGHT: 325px" alt="" src="http://eissa71.persiangig.com/IJ_1CarstenszSIce_20x.jpg" align="bottom" border="0" height="410" hspace="0" width="453"></p> <p>&nbsp;</p> <p><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">گروهی معتقدند بلندترین قله ی بخش جنوبی نیم کره شرقی و قاره ی اقیانوسیه کوسیوسکو &nbsp;Kosciusko با ارتفاع ۲۲۲۸ متر می باشد و گروهی کارستنز پیرامید را به عنوان بلندترین قله ی این محدوده به شمار می آورند.</font></p> <p><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">نخستین فاتحان ۷ قله به کوسیوسکو صعود نمودند. بعدها عده ی زیادی کارستنز پیرامید را صعود کردند. امروزه صعودکنندگان به این قلل ترجیح می دهند برای دوری از هر شبهه ای به هر دو قله صعود نمایند...</font></p> <p><font color="#666666" face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">نخستین بار این پت موروی (Patrick Morrow) کانادایی بود که در ۸ می ۱۹۸۶ و تنها چند ماه پیش از رینهولد مسنر (R. Messner) افسانه ای، نام خود را به عنوان نخستین فاتح ۷ قله ثبت نمود. با آغاز دهه نود صعود به این قلل روند چشمگیری را به خود گرفت و تاکنون حدود ۱۲۰ نفر به این موفقیت نائل آمده اند...</font></p> <hr> <p dir="rtl" align="center"><img style="WIDTH: 500px; HEIGHT: 375px" alt="Photo of Mount Everest" src="http://www.peakware.com/img.php?src=1536"></p> <p dir="ltr" class="overviewCaption">Photo by <a href="http://www.peakware.com/people.html?person=9044">Sushil Dawka</a></p> text/html 2013-07-28T06:47:43+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب صعود بر بلندای سبلان http://2ching.mihanblog.com/post/10 <div align="justify"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="7"><font size="3"><span lang="AR-SA">همانطور که انسانها به پرستش می روند من هم به کوهستان می روم</span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 176, 80);"></span></font></font><div style="text-align: center;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="3"> </font></div><p class=" " dir="rtl" style="direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: center;"><font face="arial,helvetica,sans-serif" size="3"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">كو</span><span lang="FA">ه </span><span lang="AR-SA">نورد بزرگ</span><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 176, 80);"><span>&nbsp;&nbsp; </span></span></font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><span lang="AR-SA">(آناتولی بوکرییف )</span></font><span dir="ltr" style="color: rgb(0, 176, 80);"></span></font></p><font size="7"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">صعود به قله ی سبلان<br><font size="3">در تاریخ 20/5/92ساعت 5صبح پنجشنبه از نیشابور حکت کردیم پس ا ز طی مسیر نیشابور وگذشتن از شهرهای شاهرود ، سمنان&nbsp; و.... تهران واستراحت شبانه در روز بعد ادامه مسیردادیم واز مسیر بزرگ را ه قزوین رشت سری به سواحل دریای شمال زدیم تاضمن تنی به آب زدن ار طریق خلخال به اردبیل برای صعود به ساوالان آماده شویم که به دلیل طوفانی بودن دریا این امر میسر نشد. وبا خوردن نهار در کنار ساحل واندکی استراحت به مسیر ادامه دادیم تغریبا ساعت 10الی10/5شب روز جمعه 21/5/92درکنار دریاجهی شابیل شب را با هوایی خنک ودلپذر به صبح رساندیم روز بعدبه طرف لاهرود راه افتادیم وبا رفتن به قطورسو واستفاده ی بچه های گروه از آب گرم به شابیل رفتیم پس استراحت انک وجمع جور کردن وسایل قرا ر برین شد تا دو نفر از هم نوردان (حسین آقا و مجید آقا )به وسیله لندور کوله ها را تا حسینیه ببرند وسایر اعضای گروه از مسیر تله کابین پیاده که داری چشم اندازی زیباوچمن زارهای فراوان که محل مناسبی برای دامداران&nbsp; منطقه به طرف جان پناه حکت کردیم حدوا پس از 2/5پیاده روی ما نیز به حسینیه رسیدیم حسین آقا و مجیدآقا مکانیرا برای استراحت اجاره کرده بودند. پس از صرف شام هماهنگی لازم وساعت حرکت برای فتح بام کوه های آذربایجان تایین شد ساعت حرکت 5صبح روز یک شنبه 22/5/92 روزبغد ساعت 4بیدار باش زده شد وبعد از صرف چایی وآمادده کردن کوله های حمله ساعت5/10حرکت کردیم مسیرحرکت به دلیل اینکه فصل صعود تابستانی بود مشخص بود وب کذشتن از بین سنگ های آتشفشانی به پای صخره ی محراب رسدیم از این مکان به بعد چند نفر از هم نوردان پیشاپیش زود تر از دیگران قله ساوالان را فتح کردندفتح قله در حدود 4تا4/5ساعت بطول انجامید.کروه پس از 1ساعت با گرفتن عکس ها یادگار ی در کنار دریاچه ی یخ بسته ی&nbsp; سبلان به طرف پایین حرکت کردند.پس از 2تا2/5ساعت به جان پناه رسیدیم .پس از خوردن چایی که دو نفر از هم نوردان که به دلیل آماده نبودن بدنی نتوانستن صعود کنند که جای تشکر از این عزیزان داریم تهیه کرده بودند به سمت شابیل حکت کردیم .من به اتفاق یکی از هم نوردان به نام سالار&nbsp; که جای تشکر از ایشان نیز هست پیاده به سمت شابیل زودتر را ه افتادیم دلیلش این بود که من روز قبل در مسیر شابیل حسینیه عینک خودم را جا گذاشته بودم &nbsp; ساعت حرکت ما 3بعداز ظهر بود که خوشبختانه در مسیر باز گذشته عینک پیداش وما هم زمان با دیگر هم نوردان که با لندور آمدند به شابیل رسیدیم این مسیر را من به اتفاق محمد (سالار) به مدت 55دقیقه طوت کشید. پس از رسیدن گروه سوار بر مینبوس شدیم وبه راه افتادیم وبرای تجدید نیرو شب را در شهر لاهرود در کنا امام زاده در زائر سا به استراحت پرداختیم وروز بعد دوشنبه 23/592 به سمت سهند راه افتادیم.<br><br><br><br></font></font></font><br><br><br><br><br><br><br></div> text/html 2013-01-19T15:32:03+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب درود مکانی ییلاقی http://2ching.mihanblog.com/post/9 &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font size="5"><font size="5">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; </font>&nbsp; شهر درود<br><br></font><br><font size="4">دوستان وهم مهین عزیز درود یکی از جاذبه های طبیعی وگردشگری نیشابور است که در حدود45کیلومتری شهرستان تاریخی نیشابور قرار دارد.شهری در دامنه </font><br><div align="center"><br><br><font size="4">سلسه جبال بینالود دارای رودخانه ای دائمی با آب وهوای گوارا وبسیار جذاب ودیدنی که می تواند محلی برای استراحت شما در تابستان باشد . درود پائیز وزمستان های زیبا </font><br><br><br><font size="4">وقشنگی دارد که چشم هر بیننده ای را خیره می کند واگر در بهار به این مکان زیبا قدم بگذارید می توانید از ریواس های پرآب آن نوش جان فرماید.</font><br><br><br><font size="4">درود دارای جمعیت نسبتا ز<font size="4">ی</font>ادی می باشد که دارای گویش خاص خود می باشند ، مردمانی میهمان نواز وآرام ودوست داشتنی ، &nbsp; &nbsp;</font></div> text/html 2013-01-13T19:43:25+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب لوازم مورد نیاز یک کوه نورد http://2ching.mihanblog.com/post/7 <div class="posttitle" style="font-weight: bold; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; line-height: 32px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><a href="http://neshate-koohestan.blogfa.com/post-441.aspx" style="text-decoration: none; color: rgb(255, 0, 0); ">وسایل انفرادی مورد نیاز برای کوهنوردی:</a></font></div><div class="posttitle" style="text-align: center; font-weight: bold; padding-top: 2px; padding-bottom: 2px; line-height: 32px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><img src="http://www.emdadgar.com/upld/uploads/emdadgar13211288441.jpg" alt="[تصویر: emdadgar13211288441.jpg]"></font></div><div class="postbody" style="padding-top: 1px; padding-bottom: 2px; padding-left: 3px; line-height: 2em; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255); "><p dir="rtl" style="text-align: justify;"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><span style="color: rgb(51, 0, 255); ">انجمن پزشکی کوهستان ایران:</span>&nbsp;<span style="color: rgb(204, 0, 0); ">همیشه داشتن لیستی از لوازم مورد نیاز یک کوهنورد در برنامه های کوهنوردی می تواند در یادآوری و همراه داشتن آنها به کوهنورد کمک زیادی کند تا مبادا وسیله ای فراموش نگردد. چرا که نداشتن تجهبزات کافی و مناسب خود می تواند زمینه ساز بروز حوادث و یا حداقل لذت کمتر در آن برنامه کوهنوردی کند. در اینجا لیستی پیشنهادی از لوازم مورد نیاز یک کوهنورد می آید. البته این لیست می تواند کاملتر از این هم باشد که شاید شما تکمیل کننده آن باشید:</span></strong></font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">1- كفش سبك راهپیمایی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">2- كفش نیمه سنگین كوهپیمایی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">3- جوراب ضخیم</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">4-لباس زیر با بافت ریز</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">5- پیراهن و پولیور كوهنوردی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">6- پیراهن و شلوار گرمكن یا پلار</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">7- دستكش پنج و دو انگشتی&nbsp;با روکش ضد آب</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">8- عینك آفتابی و عینک طوفان&nbsp;&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">9- گتر كوهنوردی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">10- پانچو ( شنل باران‌ آندراك)</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">11- كاپشن و شلوار گرتكس یا بادگیر</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">12- كت پر &nbsp;، کاپشن پر یا ویسكوز</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">13- كوله پشتی به اندازه های مختلف</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">14- زیر انداز عایق رطوبت ترجیحاً از جنس فوم &nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">15- كیسه خواب پر یا ویسكوز&nbsp; ( دمای كیسه &nbsp;خواب بسته به برنامه )</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">16- انواع كلاه و هدبند كوهنوردی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">17- کرامپون ( یخ شكن)</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">18- چراغ قوه با لامپ و باطری اضافه</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">19- بطری یا ظرف آب</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">20- جعبه كمكهای اولیه انفرادی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">21- طناب انفرادی و كارابین پیچ و ساده</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">22- جی پی اس ، قطب نما و نقشه مسیر</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">23- سوت</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">24- بشقاب ، لیوان ، &nbsp;چاقو ، &nbsp;در بازكن و كبریت</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">25- باتوم كوهنوردی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">26- كلنگ کوهنوردی</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">27- نخ بهمن</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">. . . .&nbsp;</font></p><p dir="rtl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">منبع: اینترنت</font></p></div> text/html 2013-01-13T19:13:10+01:00 2ching.mihanblog.com یعقوب مطلبی علمی درباره ی کوه نوردی ،نگه داری وسایل وابزار کوه نوردی http://2ching.mihanblog.com/post/6 <h2 style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);" class="hl"><strong><span style="color: rgb(102, 0, 255); font-family: Tahoma,Arial,Verdana; font-size: 13px;"></span><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4">&nbsp; گرم نگه داشتن بدن : &nbsp; <br></font></span></strong></h2><h2 style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);" class="hl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><br><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);"></span></strong></font></h2><h2 style="line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: justify; color: rgb(51, 51, 51);" class="hl"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><span style="color: rgb(0, 0, 0);">كوه نوردی و كوه پیمایی ورزشی است&nbsp;كه شخص را با شرایط آب و هوایی مختلف مواجه می‌كند. ممكن است كوه نورد در فصل تابستان به فاصله یك یا دو روز از درون شهرهای گرم به داخل دره‌ها و قله‌های پوشیده از یخچال‌های طبیعی و محیط‌ های سرد پا بگذارد و یا در زمستان از محیط سرد قابل تحمل به مناطق بسیار سرد و یخبندان برسد و فعالیت خود را نظیر صعود به قله‌ها یا سنگ‌نوردی بر روی دیوارهای سنگی و دیواره‌های یخی آغاز كند.</span></strong></font></h2><p><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><br></strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><font color="#000000">بنابراین حفظ گرمای بدن و جلوگیری از نفوذ سرما به داخل بدن از اصول حفظ و نگهداری سلامت بدن است. سرمنشأ بسیاری از بیماری‌های كوهستان نظیر ادم‌ریوی، ذات‌الریه، هایپوترمی و ... سرما است. در این مقاله انجام بعضی از كارها برای حفظ گرمای بدن و بعضی از كارها برای جلوگیری از نفوذ سرما به داخل بدن در موقعیت‌های مختلف توصیه می‌شود.</font></strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="justify"><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong><font color="#000000">از آنجایی كه فصل زمستان نماد اصلی سرماست بیشتر توجه ما به این فصل بوده و نمونه‌های ارایه شده نیز مربوط به این فصل می‌باشند هرچند كه سرمای شدید بعضی از مناطق در فصول دیگر هم وجود داشته و به زمستان ختم نمی‌شود.</font></strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="justify"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong></strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="justify">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="6"> برای ادامه ی مطلب کلیک کنید</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/25.gif"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong></strong></font></p><p style="color: rgb(0, 0, 255); line-height: 18px; background-color: rgb(255, 255, 255);" align="justify"><br><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif" size="4"><strong></strong></font></p><br>